Förundersökningen

Kunskaper från den arkeologiska förundersökningen 2012
Vid förundersökningen påträffades bevarade lämningar under mark inom större delen av förundersökningsområdet. I områdets södra del påträffades ett flertal byggnadslämningar som en källargrund och en stensatt golvyta. Dessa hör förmodligen främst till 1600-talet. Byggnadslämningarna grävdes dock inte igenom och det är möjligt att äldre lämningar finns bevarade på lägre nivåer. I den norra delen av förundersökningsområdet fanns delar av den gamla landsvägen bevarad. I en sektion genom den gamla vägen kunde man se en mer än två meter djup följd av olika överlagrande vägytor alltifrån asfalten ned till en underliggande risbädd som daterades till sent 1200-tal. På en mellannivå fanns en välbevarad stenlagd väg. I ett schakt i nordväst påträffades ett lager som förmodligen utgjort golv i ett hus som legat norr om landsvägen. Detta golvlager kunde dateras till perioden 1150-1250. I den nordvästra delen av området förekom även ett stort antal stolphål i ett av schakten. Ett av dessa daterades till senmedeltid. Centralt i förundersökningsområdet påträffades en brunn. Den frilagda övre delen av brunnskonstruktionen hörde samman med 1800-talets trädgård och odlingsmark men det är möjligt att brunnen även ingått i den äldre gårdsstrukturen.

Så gott som hela förundersökningsområdet täcktes av kulturlager. Den övre delen av detta utgjordes av ett homogent odlingslager som förmodligen hör ihop med kålgården. På lägre nivåer förekom lager som tolkades som golv eller aktivitetsytor. Även bland de lågt liggande lagren fanns många som föreföll vara odlingspåverkade. Generellt sett var förundersökningsområdet ovanligt ostört av senare aktiviteter. I områdets östligaste del fanns större sentida nedgrävningar i några schakt och denna del av förundersökningsområdet förefaller vara mindre välbevarad. Det finns även ledningsdragningar genom den norra och västra delen av förundersökningsområdet.

Fyndmaterialet kom främst från de övre lagren och präglades av fynd från 1600- till 1900-tal. En del av fynden hade anknytning till skolan. Bland analyserna ingick makrofossilanalys samt osteologisk analys och dessa visade att förutsättningarna för denna typ av studier är goda.

Läs hela rapporten här Karolinerhuset_FUversion

Åsa Alering, Arkeolog, 2013-06-17

Annonser

2 thoughts on “Förundersökningen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s